Poldermolen – t’ Zwaantje – Nijemirdum – (1e) gebouwd 1893 (1987)

Molen – t’ Zwaantje – Nijemirdum – poldermolen naam Huitebuurstermolen (1e) gebouwd 1893 (1987)